Меню
Количка

Условия за ползване

www.piquadro.bg е интернет страница, която представлява сайт за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД, с адрес на управление гр. София, бул. "Климент Охридски" 150, ЕИК 200681389 - единствен оторизиран представител на продуктите на PIQUADRO за България от 2013 година. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без изричното писмено съгласие от фирма „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД.

Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на чанти, куфари и аксесоари и обувки и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка!

Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Марката Фирмата „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД е вносител за България на продуктите на Piquadro. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД.

Дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.piquadro.bg, "Артикули" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.piquadro.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.piquadro.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.piquadro.bg чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.piquadro.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителят заплаща определената сума чрез банкова карта; на място при доставка от куриер; или предварително - по банков път.
При необходимост от възстановяване на вече платена сума, чрез банкова карта: „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД се ангажира да подаде информация за възстановяване на извършеното плащане в срок от 5 работни дни, считано от датата на съответната анулация. Сумата се възстановява само по картата направила плащането.

Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, артикулът/ артикулите подлежат на рекламация. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

В случаите, в които клиентът откаже доставката (след като е потвърдил по телефона нейното получаване и тя вече е тръгнала към него), той следва да заплати куриерските разходи както за доставката до него, така и за връщането й до централен склад в рамер на 10 лв по следната банкова сметка: Бенефициент: „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД , Банка: УниКредит Булбанк; пл.Св.Неделя 7, BIC: UNCRBGSF, IBAN : BG53 UNCR 7000 1520 6870 31, Основание за плащане: куриерски разходи... Ако клиентът откаже заплащането на този разход, той губи правото да прави поръчки от това име и адрес с метод на плащане "наложен платеж", а само и единствено негови бъдещи поръчки ще бъдат изпращани след предварително заплащане с карта или по банков път.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии: https://www.kzp.bg/.
За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва
стандартния формуляр за отказ: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zg7nh3tVLTUJ:https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=bg

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД Услуги;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да уведомява незабавно „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  • да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на piquadro.bg

„А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.piquadro.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

„А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

„А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД.

„А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.piquadro.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.piquadro.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД.

Потребителят е длъжен да обезщети „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение. Уведомления Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното